About Me

Columbia, SC home
Former military spouse traveled and moved i former military spouse traveled and lived in Frankfurt German former military spouse traveled and lived in Frankfurt Germany, Savannah Georgia, Atlanta Georgia, Chicago Illinois, Anchorage, AK, and Monterey, CA.


Illinois, Anchorage Alask Savannah Georgia, Atlanta Georgia, Chicago Illinois, Anchorage Alaska, and Monterey Californi